Print Friendly, PDF & Email

2006-2007 Acts
Name Level Church Rounds Errors Points Average
Sam JV Amherst 37 11 3250 87.84
Christie JV Amherst 37 19 2680 72.43
Rachel JV Potsdam 18 0 1280 71.11
Natasha V Ottawa 23 26 1620 70.43
Nathan V Potsdam 18 21 1250 69.44
Susan JV Potsdam 23 19 1580 68.70
Stacy N Amherst 37 36 2500 67.57
Matt N Owego 17 20 1120 65.88
Hannah  JV Potsdam 23 27 1480 64.35
Joshua V Sanborn 19 21 1220 64.21
Amelia N Potsdam 23 19 1420 61.74
Gabriella JV Plattsburgh 18 28 1000 55.56
Sarah JV Rochester Grace 37 29 2020 54.59
Katie V Ottawa 23 37 1250 54.35
Michael JV Ottawa 23 38 1040 45.22
Micah V Rochester Grace 37 62 1530 41.35
Anna V Potsdam 23 21 910 39.57
Mary V Trinity 17 25 640 37.65
David N Rochester Grace 37 20 1370 37.03
Amber N Canastota 26 42 940 36.15
Russel V Peru 22 39 720 32.73
Sarah V Potsdam 23 16 730 31.74
Caleb JV Rochester Grace 37 61 1170 31.62
Ken V Sanborn 36 60 1070 29.72
Erin JV Potsdam 23 15 650 28.26
Dan N Rochester Grace 37 85 1000 27.03
Natalia V Ottawa 23 32 590 25.65
Dan N Peru 22 14 520 23.64
Kailey JV Rochester Grace 17 6 400 23.53
Will N Canastota 25 17 480 19.20
Sarah V Rochester Grace 17 5 320 18.82
Cassandra N Canastota 20 17 360 18.00
Melissa JV Ottawa 23 10 370 16.09
Calvin V Plattsburgh 23 35 340 14.78
Bethany V Potsdam 18 5 260 14.44
Kimberly JV Ottawa 23 7 320 13.91
Alicia V Amherst 29 12 390 13.45
Tyler  JV Sanborn 19 16 250 13.16
Ian N Plattsburgh 22 15 260 11.82
Greg  N Peru 17 15 160 9.41
Zachary N Plattsburgh 21 19 170 8.10
Denae N Rochester Grace 17 7 120 7.06
Elizabeth N Peru 17 3 120 7.06
Veronica N Ottawa 17 3 120 7.06
Elliot  JV Ottawa 23 12 130 5.65
Andres N Ottawa 23 4 100 4.35
Minna N Ottawa 18 14 70 3.89
Nick N Rochester Grace 35 8 110 3.14
Tara JV Ottawa 17 0 40 2.35
Stephanie JV Amherst 28 1 40 1.43
Ashley N Owego 17 0 20 1.18
Bria N Potsdam 23 0 0 0.00
           
           
VARSITY Level Church Rounds Errors Points Average
Natasha V Ottawa 23 26 1620 70.43
Nathan V Potsdam 18 21 1250 69.44
Joshua V Sanborn 19 21 1220 64.21
Katie V Ottawa 23 37 1250 54.35
Micah V Rochester Grace 37 62 1530 41.35
Anna V Potsdam 23 21 910 39.57
Mary V Trinity 17 25 640 37.65
Russel V Peru 22 39 720 32.73
Sarah V Potsdam 23 16 730 31.74
Ken V Sanborn 36 60 1070 29.72
Natalia V Ottawa 23 32 590 25.65
Sarah V Rochester Grace 17 5 320 18.82
Calvin V Plattsburgh 23 35 340 14.78
Bethany V Potsdam 18 5 260 14.44
Alicia V Amherst 29 12 390 13.45
           
           
JV Level Church Rounds Errors Points Average
Sam JV Amherst 37 11 3250 87.84
Christie JV Amherst 37 19 2680 72.43
Rachel JV Potsdam 18 0 1280 71.11
Susan JV Potsdam 23 19 1580 68.70
Hannah  JV Potsdam 23 27 1480 64.35
Gabriella JV Plattsburgh 18 28 1000 55.56
Sarah JV Rochester Grace 37 29 2020 54.59
Michael JV Ottawa 23 38 1040 45.22
Caleb JV Rochester Grace 37 61 1170 31.62
Erin JV Potsdam 23 15 650 28.26
Kailey JV Rochester Grace 17 6 400 23.53
Melissa JV Ottawa 23 10 370 16.09
Kimberly JV Ottawa 23 7 320 13.91
Tyler  JV Sanborn 19 16 250 13.16
Elliot  JV Ottawa 23 12 130 5.65
Tara JV Ottawa 17 0 40 2.35
Stephanie JV Amherst 28 1 40 1.43
           
           
NOVICE Level Church Rounds Errors Points Average
Stacy N Amherst 37 36 2500 67.57
Matt N Owego 17 20 1120 65.88
Amelia N Potsdam 23 19 1420 61.74
David N Rochester Grace 37 20 1370 37.03
Amber N Canastota 26 42 940 36.15
Dan N Rochester Grace 37 85 1000 27.03
Dan N Peru 22 14 520 23.64
Will N Canastota 25 17 480 19.20
Cassandra N Canastota 20 17 360 18.00
Ian N Plattsburgh 22 15 260 11.82
Greg  N Peru 17 15 160 9.41
Zachary N Plattsburgh 21 19 170 8.10
Denae N Rochester Grace 17 7 120 7.06
Elizabeth N Peru 17 3 120 7.06
Veronica N Ottawa 17 3 120 7.06
Andres N Ottawa 23 4 100 4.35
Minna N Ottawa 18 14 70 3.89
Nick N Rochester Grace 35 8 110 3.14
Ashley N Owego 17 0 20 1.18
Bria N Potsdam 23 0 0 0.00


Copyright © 2012. All Rights Reserved.